Heims
markmiðin

Aðgengi að gæða menntun eykur líkurnar á því að börn komist úr viðjum fátæktar. Ungt umhverfisfréttafólk er menntunarverkefni sem auðvelt er að aðlaga að ólíkum félgslegum og menningarlegum bakgrunni nemenda. Það er rekið í 45 löndum víðsvegar um heiminn. Í verkefninu geta nemendur fléttað inn tengingar á viðfangsefninu sínu við fátækt og hvernig hægt er að draga úr henni.

Nemendur eiga kost á að kynna sér vandamál og lausnir tengd matvælaframleiðslu, landbúnaði og næringu. Lögð er áhersla á lausnamiðaða nálgun og fá nemendur tækifæri til þess að þróa nýjar hugmyndir. Nemendur geta auk þess valið sér að búa til umhverfisfréttir sem hvetja fólk til breytinga á viðhorfi til matvæla.

Nemendur geta tengt verkefni sín við umhverfismál sem hafa áhrif á heilsu og vellíðan fólks í samfélaginu. Umferðateppur, samgöngumátar, loftslagskvíði og mengun í andrúmslofti eru dæmi um málefni sem beintengjast heilsu og vellíðan. Þátttakendur í verkefninu hafa aðgang að kennsluefni um loftslagskvíða. Nemendur þjálfast einnig í hnattrænni vitund m.a. með því að skoða hvort og hvernig þeirra umfjöllunarefni tengist heilsu og vellíðan fólks í öðrum löndum.

Við einsetjum okkur að útrýma fátækt og hungri og að sjá til þess að allt fólk geti nýtt tækifæri sín með reisn og búið í heilbrigðu umhverfi þar sem jafnræði ríkir.

Mikil áhersla er lögð á valdeflingu nemenda í verkefninu. Nemendur taka lærdómsferlið í sínar eigin hendur, kynna sér umhverfismálefni með vísindalegri nálgun og koma því á framfæri. Verkefnið hvetur til sköpunar, er sveigjanlegt og má útfæra á fjölbreyttan hátt eftir aðstæðum. Fjölbreyttir hópar nemenda taka þátt í verkefninu á heimsvísu, óháð uppruna þeirra og félagslegum aðstæðum.

Verkefnið er opið öllum nemendum óháð kyni og kyngervi. Samvinna er gífurlega mikilvæg í verkefninu. Með samvinnu kynnast nemendur ólíkum reynsluheimi og verkefnið verður víðtækra. Jafnrétti kynjanna getur tengst viðfangsefni nemenda á beinan og óbeinan hátt. Mikilvægt er að nemendur átti sig á þessum tengingum.

Hreint vatn og sjálfbær nýting þess er gífurlega mikilvægt umhverfismál. Nemendur geta valið að fjalla um málefnið og upplýsa hagsmunaaðila og samfélagið um stöðu mála. Þannig geta þeir þrýst á sjálfbæra vatnsnotkun og unnið að sjötta markmiðinu. Nemendur geta einnig vakið athygli á hreinlætisaðstöðu víða um heim og áhrif þeirra á fólk og umhverfi.

Við einsetjum okkur að vernda jörðina fyrir hnignun, meðal annars með sjálfbærri neyslu og framleiðslu, með því að nýta náttúruauðlindir með sjálfbærum hætti og að grípa til brýnna aðgerða vegna loftslagsbreytinga til þess að jörðin geti þjónað þörfum núlifandi og komandi kynslóða.

Nemendur geta valið sér að fjalla um mismunandi orkugjafa og orkunýtingu. Það er til dæmis hægt að rannsaka viðfangsefnið í nærumhverfinu. Oft valda orkumál deilum þar sem mismunandi sjónarmið koma fram sem þarf vega og meta m.t.t. umhverfisáhrifa auk samfélags- og efnahagsáhrifa. Nemendurnir geta látið í sér heyra og haft áhrif á það hvaða orkugjafi er notaður í skólanum eða sveitarfélaginu, hvernig orkan er notuð og hvatt til orkusparnaðar.

Eitt helsta markmið Ungs umhverfisfréttafólks er að auka þekkingu nemenda á sjálfbærri þróun og gefa þeim tækifæri til þess að vera skapandi. Verkefninu er einnig ætlað að auka leiðtogahæfni og samvinnufærni nemenda.  Þessi áhersla hvetur til þess að nemendur hugi vel að sjálfbærni í framtíðarstörfum sínum.

Sköpunargleði er gífurlega mikilvæg í ferlinu og er lögð áhersla á að nemendur líti á umhverfismálin með lausnamiðuðum hætti. Auk þess kynnast þeir ýmsum rannsóknaraðferðum, t.d. að taka viðtöl, safna áreiðanlegum gögnum og hvernig skal varast falsfréttir.

Verkefnið fær nemendur frá ólíkum bakgrunni til þess að vinna að sameiginlegu markmiði. Verkefnið hvetur til samvinnu, samfélagslegrar ábyrgðar, leiðtogahæfni og skilnings á ólíkri menningu fólks.

Nemendur læra um sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur í gegnum skref verkefnisins. Skrefin sem allir nemendur fylgja eru: 1) könnun  2) niðurstaða → 3) afurð  4) miðlun. Mikil áhersla er lögð á að nemendur rannsaki viðfangsefnið sitt vel áður en komist er að niðurstöðu og afurðin sköpuð.

Við einsetjum okkur að sjá til þess að allt fólk geti notið hagsældar í lífinu og náð að njóta sín til fulls og að efnahagslegar, félagslegar og tæknilegar framfarir verði í sátt við náttúruna.

Nemendur læra um sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur í gegnum skref verkefnisins. Skrefin sem allir nemendur fylgja eru: 1) könnun  2) niðurstaða → 3) afurð  4) miðlun. Mikil áhersla er lögð á að nemendur rannsaki viðfangsefnið sitt vel áður en komist er að niðurstöðu og afurðin sköpuð.

Verkefnið stuðlar að því að nemendur grípi til aðgerða í loftslagsmálum. Fréttir ungs umhverfisfréttafólks geta haft áhrif á marga, innan sem utan landsteinanna. Þá hafa nemendur kost á því að kynnast loftslagsmálunum í víðu samhengi í gegnum verkefni nemenda frá öðrum löndum.

Nemendur í verkefninu geta valið sér að fjalla um líf í vatni. Nemendur hafa aðgang að námsefni um haflæsi sem getur komið þeim vel áfram í verkefni sínu. Ef fram heldur sem horfir verður meira af plasti en fiski í sjónum árið 2050. Plast og óþarfa rusl er vinsælt viðfangsefni ungs umhverfisfréttafólks og beintengist markmiði 14.

Verkefnið hvetur til samvinnu nemenda frá ólíkum löndum. Nemendur geta óskað eftir því að vinna umhverfisfréttir í samvinnu við skóla erlendis. Auk þess er verkefninu ætlað að tengja nemendur frá ólíkum skólum hér á landi. Allt umhverfistengt fréttaefni tengist Heimsmarkmiðunum á einn eða annan hátt og lögð er áhersla á að sú tenging sé sýnileg út á við.

Umhverfismálin tengjast jafnrétti, lýðræði og mannréttindum órjúfanlegum böndum. Nemendur hafa aðgang að námsefni um loftslagsjafnrétti og eru hvattir til þess að tengja verkefni sín við fjölbreytt samfélagsleg málefni. Þannig stuðlar verkefnið að meðvitund nemenda um mikilvægi friðar og réttlætis.